Общи условия

Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езикова школа „Омега” и потребителите на
  услугата за чуждоезиково обучение.
 2. Услугата се осигурява от Езикова школа „Омега” и е насочена към съответния потребител/клиент.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение –  „Курсист
(Клиент)“ е всяко физическо лице, което учи  чужд език в Езикова школа „Омега”; „Родител“ е родителят или
настойникът на курсист под 18 години; „Записване (регистрация)“ за курс на обучение включва информиране на Клиента
за Общите условия, прилагани и спазвани по време на обучението, попълване на регистрационна карта и плащане на такса
от страна на курсиста. Таксата заплатена при записването може да бъде в пълен размер цената на обучението или
50% от него, като в този случай остатъкът се доплаща в деня на старта на съответния курс.

II. Записване за курс

 1. Записването за курс на обучение става чрез попълване на регистрационна карта и заплащане на таксата за
  обучение за съответния курс в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на
  свободните места.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова
  школа „Омега”, задължително правят входящ диагностичен тест за определяне на ниво. За първо ниво не се изисква
  тест. Курсистите се разпределят в групи и програми на база ниво на владеене на езика.
 3. За записване на курсисти под 18 години е необходимо присъствието на родител/настойник.

III. Такси и начин на плащане

 1. Таксите за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите във всеки един от
  офисите на Езикова школа „Омега” и са публикувани в уеб страницата www.omegals.bg
 2. Начин на плащане:
  • Таксата за обучение може да бъде заплатена на веднъж или на две вноски (първата при записване и втората
   до датата на стартиране на обучението).
  • При попълване на регистрационната карта курсистът/родителят посочва данните, на които иска да
   му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия. Веднъж посочени, тези данни не
   могат да бъдат променяни в рамките на същия учебен курс.
  • Таксите и учебните пособия се плащат в брой или по банков път. Платени по банков път учебни пособия се
   получават само и единствено срещу предоставено от клиента копие от платежно нареждане за внесената сума,
   включваща цената за учебници.
  • Езикова школа „Омега” си запазва правото да прави едностранни промени в таксите за обучение и стойността
   на учебните пособия, но НЕ и по време на курса.

IV. Прекъсване на обучението и отсъствия от страна на Клиента

 1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение.
  От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се
  заеме от нов курсист след първите три посещения от началото на курса. При прекъсване на обучението
  едностранно от курсиста, Езикова школа „Омега” не възстановява заплатената от курсиста такса.
 2. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и
  пропускане на учебни занятия, Езикова школа „Омега” не връща част от таксата на курсиста.
 3. Прехвърляне на част от таксата или за възстановяване на таксата за курс могат да бъдат поискани САМО лично и в
  срок от една седмица след възникване на причината, мотивирана в писмена молба и изпратена на e-mail office@omegals.bg , които могат да бъдат одобрени или не след
  разглеждане от Управителя. След изтичането на срока – няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или за
  възстановяване на такса.
 4. Ако на курсистът се наложи да прекъсне обучението си поради изключителни обстоятелства, Управителят може да
  одобри молба за прехвърляне на част от платената такса за друг курс. Молбата за прехвърляно на част от платената
  такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма на e-mail office@omegals.bg за разглеждане от Управителя. Размерът на частта,
  която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след
  получаването на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10% от
  общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва за следващите курсове от същия курсист
  или от друг член на семейството.
 5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни
  часове за индивидуална работа със заплащане.
 6. Допълнителните индивидуални часове със заплащане са задължителни в случай, че курсистът е отсъствал повече от
  допустимия брой пъти от занятията на групата, но иска да бъде допуснат до финален тест за сертификат.

V. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа „Омега”

 1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа „Омега” в следните случаи:
  • Лошо поведение на курсиста
   Езикова школа „Омега” има правото да прекрати обучението на курсист, който
   има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста
   връщане на такса.
  • Ако пакета от учебни часове за индивидуално обучение не бъде усвоен в рамките на 6 (шест) календарни
   месеца.
  • Неплащане на такса
   Езикова школа „Омега” има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя
   или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Общите условия на обучение.
 2. При забавяне или неплащане на пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
 3. Езикова школа „Омега” запазва правото си да отмени курс за 100 учебни часа, ако до обявената начална дата не се
  съберат достатъчно курсисти. В такива случаи се предлага алтернатива:
  • за следваща дата на стартиране на курса;
  • за курс от 60 учебни часа за група от 3-ма души;
  • за курс от 70 учебни часа за група от 4-ма души;
  • за курс от 80 учебни часа за група от 5-ма души;
  • възстановяване на цялата такса за обучение.

  Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебниците единствено и само при отмяна на курс,
  като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. За учебници, загубили търговски вид,
  суми не се възстановяват.

VI. График на занятията. Обучение.

 1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки курс, като Езикова школа „Омега” се съобразява с
  официалните национални празници.
 2. За групово обучение и при изготвяне на графика за провеждането на курса Езикова школа „Омега” не се съобразява с
  личната програма или с други занимания на курсистите.
 3. При провеждане на обучението в Езикова школа „Омега” курсистите могат да ползват само и единствено учебни
  пособия по предложената и утвърдена система на обучение в група (за групово обучение). За индивидуално
  обучаващите се курсисти, учебните материали се съгласуват предварително и могат да бъдат по избор/предложение на
  курсиста.
 4. Учебните часове са по 40 мин. и са пакетирани в посещения с различна продължителност.
 5. Програмите за индивидуално обучение могат да са различни (гъвкави). Присъствените часове могат да бъдат
  фиксирани за целия период на обучение още при записването или могат да се заявяват и координират с
  администрацията на Езикова школа „Омега” в седмицата преди самото им усвояване.
 6. Утвърденият график се спазва от обучаемия, като в случай на възникнали субективни обстоятелства за отсъствие от
  негова страна, той информира администрацията на Езикова школа „Омега” най-късно 15 часа на предходния ден. В
  противен случай учебния час се счита за присъствен. Курсистът има право да отменя/отлага до 20% от заявените
  часове за периода на обучението си.
 7. Отсъствията на курсист, обучаващ се в група, не се компенсират и могат да бъдат до 25% (една четвърт) от броя на
  часовете за целия курс на обучение, за да бъде той допуснат до явяване на тест за сертифициране на нивото на
  владеене на езика.
 8. В случай, че курсистът не покаже достатъчно знания на финалния тест, същият може да се яви отново до 1
  месец
  след края на курса със заплащане.
 9. Езикова школа „Омега” запазва правото си да прави промени в графика на учебните занятия, за което курсистите
  биват уведомявани своевременно.
 10. Валидността на пакета от часове е следната: за 20 учебни часа – 2 месеца, 40 учебни часа –
  4 месеца, 60 учебни часа – 5 месеца.

VII. Сертификат и следващ курс на обучение

 1. Сертификатът за успешно усвоено езиково ниво се получава от курсист, който е заявил желанието си да му
  бъде издаден такъв и чиито резултати покриват 75% от положения финален изпит/тест.
 2. Заявяването на сертификата става по следния начин – след като курсистът бъде уведомен, че е положил успешно
  финалния тест за съответното ниво, той предоставя на място в Езикова школа „Омега“ копие от документа си за
  самоличност – лична карта/паспорт.
 3. Дубликат на Сертификат се издава на стойност 20% от стойността на курса.
 4. Програмата за следващо ниво на обучение на курсиста се определя на база на резултатите, постигнати през целия
  учебен курс и от финалния изпит.

VIII. Конфиденциалност и защита на лични данни

 1. Езикова школа „Омега” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За
  предоставянето на услугата за чуждо-езиково обучение, Езикова школа „Омега” може да събира, обработва, използва
  и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници. При записване за курс и за издаване на
  сертификат, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се
  съгласяват те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. Езикова школа „Омега” има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на
  своята дейност.

IX. Предложения, жалби и молби

 1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на електронната поща office@omegals.bg. Подадените предложения, жалби и/или молби се
  разглеждат и решават от Управителя не по-късно от един месец от получаването им.

X. Извънредни обстоятелства – COVID-19

Във връзка с текущата напрегната епидемиологична обстановка в страната и света, Езикова школа “Омега” си запазва правото да прави своевременни промени в графика и формата на обучение. При въвеждане на ограничаващи обществените дейности мерки, школата своевременно ще предложи на своите курсисти, които са присъствено обучение, следните варианти:

 1. Груповото обучение от присъствено да премине в онлайн форма, като се запазва броят учебни часове във всеки започнал вече курс;
 2. Индивидуалното присъствено обучение да премине в онлайн форма, като се запазва броя на учебните часове до изчерпване на съответния абонаментен пакет.

В гореописаните случаи, Езикова школа “Омега” си запазва правото да прави, в случай на неизбежна необходимост, корекции в дните и часовете на провеждане на съответните курсове. Те ще бъдат съобразени с възможностите на курсистите и възможни от гледна точка на графика на школата.

XI. Преди записване Курсистът се запознава и съгласява с Общите условия.

Общите условия за обучение се утвърждават със Заповед на Управителя на Езикова школа „Омега” и влизат в сила за
всички нови и настоящи клиенти от 01 юли 2020 г.

Езикова школа „Омега” прави Общите условия публични за клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места
във всеки един от офисите си и предоставя достъп на Клиента до тях при записването. Общите условия могат да бъдат
променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става своевременно.