Онлайн курсове по английски език – групи

За кого е подходящо обучението?
 • Груповото обучение се провежда в определени дни и часове. Графикът е предварително утвърден, затова е подходящо за хора, които са сигурни, че могат да посещават занятията редовно, например:
 • ученици от горните класове – във времето преди или след училище;
 • работещи – особено подходящи за тях са вечерните групи или сутрешните и следобедните, ако работят на смени.
 • безработни – могат изцяло да съобразят дневните си ангажименти с графика на курса.
 • Хора, които искат да покрият материала в рамките на предварително обявеното време. Учебният материал е разпределен по броя на часовете в рамките на курса. Освен нови уроци, са предвидени и часове за преговор и упражнения.
 • Когато работите в група може да съпоставяте напредъка си с този на останалите участници в групата.
 • Тези курсове са подходящи за хора, които нямат колебания в знанията си от предходното ниво.
Какво включват курсовете?
 • Виртуална класна стая с преподавател на живо
 • Достъп до платформа за обучение
 • Денонощен достъп до платформата за обучение
 • Учебен час с продължителност 40мин.
 • Достъп до записи на занятията
 • Допълнителни материали за самоподготовка
 • Достъп до библиотека с адаптирани книги
 • Работа в малки групи
 • Сертификат по ОЕЕР след успешно положен финален изпит

Заяви безплатна предварителната консултация!

Можете лесно да проверите нивото си с безплатен тест в езикова школа „Омега“ или като събеседвате с нашия методолог.​

Цени на курсовете по английски
198 лв. НИВО A1.1 И А1.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
240 лв. НИВО A2.1 И А2.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
270 лв. НИВО B1.1 И B1.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
460лв. НИВО B1+
 • 100 учебни часа
 • 4 месеца обучение
290 лв. НИВО B2.1 И B2.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
180 лв. РАЗГОВОРЕН
 • 30 учебни часа
 • 1.5 месеца обучение
график на предстоящите курсове:
КУРС И НИВОХОРАРИУМДНИЧАСНАЧАЛО И КРАЙЦЕНА 
Английски език А1.160 уч.ч. вт. и четвъртък9:00 – 11:00 ч.07.10 – 07.12.2021 г.198 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.160 уч.ч. съб. и неделя9:00 – 11:00 ч.03.10 – 05.12.2021 г.198 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.160 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 21:00 ч. 11.11 – 27.01.2022 г.198 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.260 уч.ч. вт. и четвъртък9:00 – 11:00 ч.07.10 – 07.12.2021 г.198 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А2.260 уч.ч. съб. и неделя11:00 – 13:00 ч.03.10 – 05.12.2021 г.240 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език B2.160 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 21:00 ч. 30.09 – 02.11.2021 г.290 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Учебна програма

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 9Третото издание на известната по цял свят система на Oxford English File цели да се проговори езика бързо и лесно дори на това основно ниво. Учебникът Elementary предлага множество практически ситуации, текстове на различна тематика и подбран контекст, в който по-лесно да се усвоят новите думи. Предвидени са и интерактивни упражнения за самоподготовка. Освен че обръща внимание на четирите основни компонента от владеенето на езика, учебникът набляга на фонетиката и правилното произношение.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 8

Учебникът за второ ниво на English File следва основните приоритети на системата като акцентът е върху говорните умения. Упражненията, които съставят всеки модул, покриват разнообразни теми от социалната и други сфери на живот. Всеки урок надгражда основни знания и посредством слушане, четене, граматика, гради уменията за говорене. Системата предвижда регулярни тестове, които да отчитат пропуски в усвоявания материал.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 11
Учебникът Intermediate на English File покрива всички изисквания по Европейска езикова рамка. Обучението включва интерактивни елементи и практически ситуации, разработени във видеа. Учебникът предлага различни епизоди – ситуации, в които „героите” попадат, така че курсистите да трупат необходимия опит, за да участват в разговор. Учебникът разширява речниковия запас и утвърждава средно ниво на граматика. Множеството допълнителни материали към уроците предлагат достатъчно упражнения за затвърждаване на материала.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 13

Нивото В2 на системата English File предлага идеалния баланс между интересно и практическо съдържание, богата лексика и задълбочено изучаване на граматика. Тематиките са разнообразни, покриват различни сфери на интерес и подготвят за общуване в разнородни ситуации. Интерактивното обучение по системата позволява на курсистите сами да тестват знанията си или да упражнят трудни за тях елементи, като генерират различни типове задачи.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 14 Системата English File в ниво Advanced акцентира на различни специфични ситуации при употребата на глаголните времена и форми. Курсистите развиват уменията си за писане и говорене в различни ситуации и се научават сами да разпознават често допускани грешки, както и да редактират собствен текст. Учебното съдържание е прецизно подбрано и съобразено с нуждите обучението.

ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Четене

Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам и да отговарям на най-прости въпроси при непосредствена необходимост или позната тематика.

Монологична реч

Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

ПИСАНЕ

Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня името, националността, адреса си или други лични данни във формуляри (например в хотел).

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасят до мен (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да разбирам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Четене

Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам.

Монологична реч

Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.

ПИСАНЕ

Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например да изразя благодарност писмено.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам същественото по познати теми като работа, учение и свободно време, когато се използва ясен книжовен език. Мога да разбера основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Четене

Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика, от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Монологична реч

Мога да свързвам изрази по елементарен начин, за да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.

ПИСАНЕ

Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и да следя дори сложна аргументация, при условие че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на книжовен език.

Четене

Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции. Мога да разбирам съвременна литературна проза.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и да отстоявам становищата си.

Монологична реч

Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

ПИСАНЕ

Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище. Мога да водя лична кореспонденция, като подчертавам в нея значимите за мен събития и преживявания.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.

Четене

Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята професионална област.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и да ги свързвам умело в разговора с този на другите.

Монологична реч

Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях подтеми, да развивам определени аспекти и да завършвам изказването по подобаващ начин.

ПИСАНЕ

Мога да съставям добре структурирани писмени текстове като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие че имам известно време да свикна с особеностите на произношението.

Четене

Мога да чета с лекота всякакви текстове дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание например учебници, научни статии и литературни творби.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да участвувам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

Монологична реч

Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

ПИСАНЕ

Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и да запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

Защо да изберем да учим онлайн?
Защото е лесно, забавно и много, много по-удобно без това да се отразява на качеството. Дори напротив – едновременно сте част от колектива, но в избрана от вас среда, която ви дава комфорта да се чувствате удобно без излишен стрес и разсейващи фактори. Какво печелите:
 • време – спестявате си пътуването в трафика и можете да започнете урока веднага след края на работното си време или в уюта на дома си. Веднага след като часът приключи да се насладите на компанията на близките или приятелите си. А какво ще правите със свободното време спестено от пътуване – избирате вие;
 • комфорт – сами избирате пространството, в което да учите – у дома, в офиса, в парка. Всяко място с интернет, което ще ви даде достатъчно уединение и вдъхновение е подходящо за дистанционно обучение;
 • професионален преподавател – да, онлайн обучението също се провежда под ръководството на опитен учител. Той ще работи с всеки участник в групата и с всички курсисти едновременно точно както и при присъственото обучение. Виртуалната класна стая няма да му попречи да има точно впечатление от вашия напредък или затруднения и да ви даде съвети, помощ и подкрепа.
 • индивидуален подход – виртуалната класна стая дава възможност на преподавателя за допълнително внимание към всеки курсист без това да пречи на останалите в групата. Например – докато останалите работят по зададено упражнение, вие може да се консултирате по някаква тема с преподавателя през чат-функцията в стаята.
 • видео архив – ако ви се наложи да пропуснете урок, ще може по-късно да изгледате записа от него под формата на видео архив. Така всъщност няма да пропуснете обясненията на новия материал. Но внимание – нека това не ви прави нередовни участници в курсовете! Едно от предимствата на груповите занимания е възможността да упражнявате наученото с вашите колеги курсисти.
 • нивата и програмите са същите и са по Европейска езикова рамка – отдалечените уроци няма да застрашат качеството на обучението или темпото ви на напредък. Използваните програми са съобразени с Европейска езикова рамка по нива и са специално адаптирани към онлайн процеса на работа от нашите методолози. Ще можете да планирате времето за изучаване на всяка желано от вас ниво и в края му, след успешно положен тест, да получите съответния сертификат.

Как да извлечем максимална полза от груповите уроци?

 • Концентрирайте се върху целта - това важи за всеки вид обучение и е в основата на вашата лична мотивация. Когато става дума за групово обучение по английски език, то предполага наличието на колектив, от който ще сте част докато учите. Затова, е нужно ясно да си дадете сметка, че вашата цел е да придобиете знания по-максимално ефективен начин и да не позволите на различни разсейващи фактори свързани с общуването ви с останалите курсисти, да ви отклонят.
 • Следвайте указанията на преподавателя - не пренебрегвайте домашните с утешението, че може да няма време за проверка; работете по упражненията в час; не се страхувайте да бъдете активни с отговори или въпроси по материала; ако имате време и желание, поискайте допълнителни упражнения от вашия преподавател.
 • Проявявайте разбиране и солидарност - спазвате поведение подходящо за провеждането на нормален учебен час - не прекъсвайте без нужда изказванията на колегите си или на преподавателя; не коментирайте теми, които не са свързани с учебния материал; изберете обстановка, която няма да предизвиква излишен шумов или светлинен фон, който да разсейва останалите участници в урока.