Какво е Европейската езикова рамка и матрица за самооценка

Какво е Европейската езиков рамка и матрица за самооценка - изображение

Всички, които учат или преподават чужди езици знаят, колко е важно да бъде измерено правилно нивото, на което даден човек владее езика. Но това е и едно от най-трудните неща, защото езикът е система от различни компоненти. А уменията във всеки един от тях често се различават. Тъкмо тук на помощ идва Европейската езикова рамка, която е световно признат и използван стандарт при разделянето на нивата на владеене на чужд език и описанието им от гледна точка на придобити умения по всеки един от компонентите в него. 

Какво представлява и защо е важна Европейската езикова рамка

Разбира се, класификации, които разделят езиците на нива, са съществували и преди това. Това, което рамката прави всъщност е да обедини в общ стандарт различните национални системи на оценка. Така, придобитата квалификация по даден език има единна обозначителна система разбираема в цяла европа, а вече и в света. 

Една от основните причини да бъде създадена е за да се улесни мобилността в рамките на Европейския съюз, а нуждата от нея е обусловена от огромните различия между квалификационните системи в отделните страни-членки на ЕС. Създадена е през 2008 г., а до 2010 г. институциите в държавите-членки на ЕС приравняват своите квалификационни системи в съответствие с нея. От 2012 г. във всички издавани дипломи и сертификати трябва да има официална препратка към съответното ѝ ниво.


Матрица за самооценка

Европейската езикова рамка дава много точна система за оценка и самооценка на знанията по чужд език по четирите най-важни компонента – слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Съкращенията от главна буква и цифра, обозначаващи нивата, са индикатори, отразяващи езиковата компетентност при владеенето на чужд език, според критериите на Общата европейска референтна езикова рамка (Common European Framework Of Reference For Languages). Те са дефинирани на основата на доклад с резултатите от проучване в 16 държави на Европейски съюз. Благодарение на него са изработени тези критерии, които следва да помагат на националните власти да разработват политики за изучаване на езици и да повишат националните стандарти

Различните нива на владеене на език
Ето накратко, какви са знания и езикови умения трябва да притежавате, за да отговаряте на съответните нива:

  1. A1- Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.
  2. A2 – Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
  3. B1 – Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея…
  4. B2 – Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
  5. С1 –  Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изразяваме ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
  6. С2 – Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации.


Както вече казахме, Европейската езикова рамка е лесен начин да се определи нивото ви на владеене на даден чужд език. Ако все пак се колебаете в своето, препоръчваме ви да направите тест, за да сте сигурни. В Езикова школа “Омега” входящия тест за определяне на ниво е безплатен и може да го направите на място или онлайн. Единственото, което трябва да направите е да ни се обадите, за да ни кажете кои са нивата, между които се колебаете и езика, който ви интересува. Ако искате да направите теста на място с администратора по телефона ще уговорите и подходящ за вас ден и час на провеждането му. Ако искате да е онлайн – ще ни оставите мейл, на който да ви го изпратим. Всичко това може да направите и чрез формата ни за запитвания през сайта – https://omegals.bg/kontakti/.

А независимо кое е нивото ви на владеене на езика, след успешно положен финален тест при нас получавате сертификат по Европейска езикова рамка. Такъв тест полагат всички наши курсисти преминали през съответното обучение. Той обаче може да бъде заявен и отделно, без да е необходимо да сте изкарали курс при нас. Ако само искате документ удостоверяващ нивото ви, може да заявите тест на +359 878 566 537 и/или 02/423 21 21 в удобно за вас време. 

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg