Препинателни знаци в английския

prepinatelni-znaci-v-anglijskia

Известно е, че има разлика между писмен и говорим език. Да, разбира се, че винаги говорим с едни и същи думи, но само те не са достатъчни, за да изразим смислови паузи, емоции, отношение или друга стилистика. Когато говорим, освен интонацията, често използваме и езика на тялото си, който допълва значението на речта. Когато пишем обаче, на помощ ни идват препинателните знаци. И да, тогава една запетайка може да се окаже от решаващо значение за смисъла, знаете онази шега нали: “Хайде да ядем деца! и Хайде да ядем, деца!” – думите са едни и същи, но значението доста различно! А дали е същото и в английския, нека проверим заедно!

Знаци

Английският език борави със същата пунктуационна система като българския. И тук най-често се употребяват точка, въпросителен и възклицателен знак, с които завършва всяко изречение. Запетаята е сред най-употребяваните в самото изречение. Редом до нея са тире, точка и запетая, двоеточие, многоточие, скоби или наклонена черта.
В английския обаче има един знак, който в нашия език липсва – апостроф. Той много прилича на запетая, само че не се поставя долу до думата, а горе.

Правила за пунктуация

И по отношение на пунктуационните правила двата езика много си приличат. Но, обърнете внимание, приликата не значи знак за равенство. Затова, нека погледнем по-отблизо и да очертаем основните правила.

 

 1. Точка, въпросителен, възклицание

Смело можем да кажем, че при употребата им в български и английски важат едни и същи правила.

 • точката (full stop/period) се поставя в края на съобщително изречение;
 • въпросителен (Question mark) – в края на въпрос, който може да е оформен само от интонация или да съдържа и въпросителна дума;
 • възклицание (Exclamation mark) – в края на изречение натоварено с някаква емоционалност. Тя може да варира от възторг и възхищение, през съчувствие или смущение, до възмущение, гняв или заповед.

 

2. Запетая (Comma)

И тук както и в нашия език, този препинателен знак има много богата употреба:

 • отделяне на думи при изброяване;
 • след уводни думи и обръщения;
 • отделяне на частите на сложното изречение;
 • след „also“ в началото на изречението;
 • пред съюзите and, but, for, or, nor, while (в значение на but), когато свързват частите на сложно изречение;
 • пред „too“ и „either“;
 • в датите за отделяне на месеците от годините /April 8, 1872/ или при големи числа /2,565,727/

 

3. Тире (A Dash)

Нарича се още Horizontal bar, quotation dash, em dash, m dash, m-rule (—): за обозначаването на пряка реч, вместо двуеточие за въвеждане на допълнително пояснение в изречението.
Нарича се още Hyphen or Hyphenation, en dash, n dash, n-rule (–) и е по-късо от горното: при пренасяне на думи на нов ред, при сложно съставни думи, при добавяне на представка на думи, които започват с главни букви. за обозначаване на периоди /For ages 3–5/.4. Двуеточие (Colon)

 • преди цитат, пряка реч или изброяване на еднородни части;
 • преди формални изречения, които се въвеждат с думи като „namely“ или „that is“ /He gave us only one warning: namely, that we should not demonstrate again./.

 

4. Точка и запетая (Semicolon)

 • свързва главни изречения съединени с наречия, като however, furthermore, consequently;
 • свързва изречения, дори въведени със съюзи, в които вече има употребена запетая;
 • свързва прости изречение в състава на сложното, които не са свързани помежду си със съюзи;
 • при изброяване в колона, като знак, че следва нов елемент.

 

5. Многоточие  (Ellipsis or Three Dots)

 • означава пропускане на дума, изречение или абзац от цитиран текст;
 • скрит смисъл, недоизказване или пропускане умишлено на определени думи, незавършено изброяване.

 

6. Кавички (Quotation marks)

 • за обозначаване на цитат;
 • за разделяне на пряка от авторова реч.

 

7. Скоби (Brackets in English punctuation)

 • обграждат вмъкнато в изречението пояснение – години, цифри, позовавания на статии или книги, насочване към допълнителни материали като таблици и диаграми.

 

8. Наклонена черта (Slash)

 • със значение на съюза „or“, особено в делова кореспонденция, когато не знаем дали се обръщаме към мъж или жена: Dear Sir/Madam; Dear Mr/Ms;
 • синоним на думата „per“: 100 km/h;
 • в изписване на дати, дробни числа или съотношения или интернет адреси.

 

9. Апостроф (English Apostrophe)
Както вече казахме, това е типичен за английския език знак, затова ще допълним обясненията с примери, които да онагледят употребата му.

 • в съкращения от две или няколко думи, най-често използвани са: can’t (can not), don’t (do not), I’m (I am);
 • съкращения в думата:  t’day (today), ’cause (because), doin’ (doing);
 • вместо първите две цифри на годината: ’95 (1995);
 • за изразяване на притежание или за образуването на така наречения притежателен падеж – като в единствено число се добавя –’s, а в множествено число и в единствено число, когато думата завършва на –s, се добавя само апостроф (’): the boy’s ball, the actress’s role, two boys’ balls.

 

Както виждате, в английската пунктуация няма нищо сложно. Но усвояването на правилата, ще ви помогне да се изразявате добре и най-вече – точно, когато се налага да го правите писмено. Ако искате да научите повече за това как да се възползвате от препинателните знаци, за да изразите богата палитра от настроения и смисъл в едно есе например, запишете се в Езикова школа “Омега”. Нашите преподаватели с радост ще ви разкрият още тайните на пунктуацията и ще ви научат как да правите проверка на всеки свой текст.
Повече за нашите курсове може да видите тук https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/anglijski-ezik/ или да ни потърсите на 02/423 21 21 или 0878 566 537.