Пожелания за новата година на английски език

pogelania-za-novata-godina-na-angliiski

Краят на годината е време за равносметка на постигнатото и наученото, на преброяване на сбъднатите мечти и определянето на нови цели. А само няколко дни, преди да удари последният час от старата година, е времето на Коледа. А тя е празник на надеждата и любовта, които се ражда отново, за да ни дарят със сила и дръзновение да продължаваме да следваме мечтите си и да не спираме да обичаме. 

Но краят на годината е и време за подаръци, такива които да направим на себе си или на онези, които обичаме. А какъв по-голям подарък от това да кажем на близките си хора, колко са важни за нас и да им пожелаем нещо хубаво за Новата година.
Днес ще ви помогнем да направите това на английски. Да, знаем, че за любовта езикови бариери няма, но също така знаем, че нищо не носи по-голяма радост от това, да видиш, че някой се старае да говори на твоя език, за да те зарадва. Затова – пригответе картичките, изберете си пожелание и грабвайте химикалките!

Пожелания с превод на български

Най-често поздравителните картички съдържат пожелания и за двата празника. От вас зависи дали ще комбинирате поздрава си или ще отделите празниците и ще изпратите втора картичка до близките си. Каквото и да решите, ето няколко подходящи поздравления:

 1. ‘Tis the season to wish one another joy and love and peace. These are my wishes for you, Merry Christmas our dear friends, may you feel the love
  Този сезон е да си пожелаем радост, любов и мир. Това са моите пожелания за вас, Весела Коледа, скъпи приятели, може ли да почувствате любовта този специален ден. this special day.

 2. You make the stars shine brighter and the winter days warmer just by being in my life. Merry Christmas to my favorite person in the world.
  Ти правиш звездите да блестят по-ярко, а зимните дни по-топли, просто като си в живота ми. Весела Коледа на най-любимия ми човек в света.

 3. To a joyful present and a well-remembered past. Best wishes for Happy Holidays and a magnificent New Year.
  За радостното настояще и миналото, което ще запомним с добро. Най-добри пожелания за Весели празници и великолепна Нова година.

 4. This festive season is so much more than Christmas parties and gift giving. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time.
  Този празничен сезон е много повече от коледните партита и раздаването на подаръци. Нека вашата Коледа бъде изпълнена с истинските чудеса и смисъл на това красиво време.

 5. For your Christmas time, I wish you many blessings, much happiness, and even more love I am grateful for you and your thoughtfulness.
  За Коледа ти пожелавам много благословения, много щастие и още повече любов, благодарен съм за теб и твоята загриженост.

 6. May your heart and home be filled with all of the joys the festive season brings. Merry Christmas and a wonderful New Year!
  Нека сърцето и домът ви да бъдат изпълнени с всички радости, които празниците носят. Весела Коледа и прекрасна Нова година!

 7. During this festive season of giving, let us take time to slow down and enjoy the simple things. May this wonderful time of the year touch your heart in a special way. Wishing you much happiness not just today, but throughout the New Year.
  По време на празниците, нека да отделим време, за да забавим темпото и да се насладим на простите неща. Нека това прекрасно време на годината да докосне сърцето ви по специален начин. С пожелание за много щастие не само днес, но през цялата Нова година.

 8. May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire. Merry Christmas!
  Нека сладката магия на Коледа успее да зарадва сърцето ти и да изпълни всяко твое желание. Весела Коледа!

 9. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Year. May peace, love and prosperity follow you always!
  Най-топли и най-добри пожелания за прекрасна Коледа и Щастлива Нова година. Нека винаги да те следват мир, любов и просперитет.

 10. May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill, And may the year ahead be full of contentment and joy.
  Нека вашата Коледа блести с моменти на любов, смях и добронамереност, а бъдещата година да бъде изпълнена с удовлетворение и радост.

  Бизнес поздравяване

  Коледа и Нова година са чудесен повод да благодарите и пожелаете щастие и успехи и на своите бизнес партньори и клиенти. За разлика от личните пожелания обаче, тук тонът трябва да е премерен и стилът издържан. Сполучливата бизнес честитка не просто ще поласкае и зарадва отсрещната страна. Тя е и своеобразна визитка на вас и вашия бизнес, затова внимателно подберете онова, което най-добре ви описва и изразява нещата, които искате да кажете. Ето малко примери:

  1. We wish you a very Happy Holiday season and a peaceful and prosperous New Year.
  Пожелаваме ви много Щастливи празници и спокойна и просперираща Нова година.

  2. Wishing you a Happy Holiday and a joyful New Year. Best wishes from your friends at [company name].
  С пожелание за Щастливи празници и радостна Нова година. Най-добри пожелания от вашите приятели от [име на фирма].

  3. Wishing you a wonderful holiday season. May you have a spectacular New Year!
  Пожелаваме ви прекрасни празнични дни! Нека предстоящата година бъде бляскава за вас!

  4. Wishing you a season of joy and looking forward to continued success in 2018.
  Пожелаваме ви  празници изпълнени с радост и с нетърпение очакваме продължаване на успеха през 2020 година.

  5. May the holiday spirit be with you and your family today and throughout the New Year.
  Нека празничният дух да бъде с вас и вашето семейство днес и през цялата Нова година.

  6. Wishing you all the joys of the season and happiness throughout the coming year.
  С пожелание за Весели празници и щастие през идната година.

  Поздравителен текст за Коледа

  Тук отново говорим по-скоро за бизнес поздравления и идеи как да напишете картичка, с която да благодарите на своите клиенти за добрата работа през изминалата година. Сезонът на празниците и идеална възможност да заздравите добрите си взаимоотношения като им покажете, че освен деловата страна, вие гледате на тях и като на важни хора в своя живот.

  1. The team at [company name] wishes you peace, joy and prosperity throughout the coming year. Thank you for your continued support and partnership. We look forward to working with you in the years to come.
  Екипът на [името на компанията] ви пожелава мир, радост и просперитет през следващата година. Благодарим ви за постоянната подкрепа и партньорство. Очакваме да работим с вас в следващите години.

  2. At this special time of year, we give thanks for clients like you who have made our jobs easier and our lives more fulfilling. Thank you for being you. From all of us at [company name].
  В това специално време на годината, ние благодарим за клиенти като вас, които правят работата и живота ни по-лесни и пълноценни. Благодарим ви, че сте себе си. От всички нас в [името на компанията].

  3. We would like to express our sincerest appreciation for the trust you have placed in us and best wishes for the holidays.
  Бихме искали да изразим нашата искрена признателност за доверието, което ни оказахте и най-добри пожелания за празниците.

  4. When we here at [company name] think of all the benefits of being in our business, we quickly think of our relationships with great customers like you. Thank you for giving us the chance to do what we enjoy.
  Когато ние от [името на компанията] мислим за всички предимства на нашия бизнес, ние мислим за нашите взаимоотношения със страхотни клиенти като вас. Благодарим ви, че ни дадохте възможност да правим това, което ни харесва.

  5. During this season, we take time to reflect upon the good things we have… like our partnership with you. We appreciate working with you and hope that the holidays and the coming year will bring you happiness and success.
  През този сезон отделяме време за размисъл върху добрите неща, които имаме … като нашето партньорство с вас. Оценяваме взаимната ни работа и се надяваме, че празниците и идната година ще ви донесат щастие и успех.

  Скъпи наши читатели и курсисти, благодарим ви, че през изминалата година се доверихте на нашия професионализъм, съвети и преподаватели. Надяваме се, че сме успели не само да събудим любопитството и да заинтригуваме ума ви, но и да докоснем сърцата ви. Защото знанието е искра и от любовта, с която го храним зависи дали ще се угасне или ще се озари бъдещето ни. Пожелаваме ви изпълнени с топлина и любов празнични дни, спорна и успешна Нова година!