Особености при използването на either, neither, none и both

Особености при използването на either, neither, none и both — изображение

Не винаги думи, понятия или конструкции могат да се преведат буквално от един език на друг. Днес ще се спрем на няколко неопределителни местоимения в английския, които се употребяват изключително често. Ето някои от най-важните неща, които трябва да знаете и за за които да внимавате, когато ги използвате.

Either и neither

 1. Either използваме за да изразим избор между два обекта. На български най-често го превеждаме като “и единият и другият”. Но както вече казахме, не винаги е възможно да се преведе дословно.
  Употреба:

  • either-оr /или-или/
   They will be here either on Monday or Friday. – Те ще са тук или в понеделник или в петък. 
  • either + singular verb – винаги глаголът е в единствено число дори когато съществителното е в множествено.
   Either of the hotels was good. – И единият и другият хотел бяха добри. 
  • еither без съществително
   What would you like, water or soda? – Either is fine.
   Какво ще желаете – вода или сода? – И едното и другото са добре. 
 2. Neither означава “нито един”. Той прави изречението отрицателно, а в английския не може да има двойно отрицание, затова винаги е следван от положителен глагол.
  Употреба:

  • neither-nоr /нито-нито/
   Neither the sun nor the cold are good for you. – Нито слънцето нито студа са добри за теб.
  • neither + singular verb – и тук глаголът е в единствено число Neither of the hotels was good. – Нито един хотел не беше добър.
  • neither без съществително
   What would you like, water or soda? – Neither of them.
   Какво ще желаете – вода или сода? – Нито едното от тях.  

Изразяване на съгласие с either и neither

И с двете местоимения може да се изрази съгласие. Но бъдете внимателни в употребата им! Както вече видяхме neither прави изречението отрицателно. затова е логично да го използваме, когато потвърждавам нещо негативно, например:
I don’t like him. – Не го харесвам.
Neither do I. – Нито пък аз.

Either също може да бъде използвано за потвърждение, дори когато става дума за нещо негативно. Но за да стане това трябва да използвате отрицателна частица, а еither ще отиде в края на изречението. Например:
I don’t like him. – Не го харесвам.
I don`t like him, either. – Аз също не го харесвам.

Употреба на None

None означава “никой” или “нито един”. Употребяваме го когато говорим за две неща. Както при neither след него глаголът е в единствено число положителна форма, за да се избегне двойното отрицание.
Употреба:

 • How many cars do you have? – None. – Колко коли имаш? – Нито една./Николко.
 • How many of the students is here? – None of them is here. – Колко от учениците са тук? – Нито един от тях не е тук.

Both

Both използваме го отново, когато говорим за две неща. Означава “и двамата”, “ и двете”, а след него глаголът винаги е в множествено число. С него може да използвате обособена част в изречението, за да поясните кои са обектите или субектите.
Употреба:

 • Both she and her brother are blond. – И двамата, тя и нейният брат, са руси.
 • Who passed the exam? –Both. – Кой взе изпита? – И двамата. 

Ако искате да научите повече и за останалите неопределителни местоимения като Some – Any; Few – A few; Little – A little; All (of) – Most (of), запишете се на курс в Езикова школа “Омега”