Особености при използването на either, neither, none и both

Особености при използването на either, neither, none и both — изображение
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Не винаги думи, понятия или конструкции могат да се преведат буквално от един език на друг. Днес ще се спрем на няколко неопределителни местоимения в английския, които се употребяват изключително често. Ето някои от най-важните неща, които трябва да знаете и за за които да внимавате, когато ги използвате.

Either и neither

 1. Either използваме за да изразим избор между два обекта. На български най-често го превеждаме като “и единият и другият”. Но както вече казахме, не винаги е възможно да се преведе дословно.
  Употреба:

  • either-оr /или-или/
   They will be here either on Monday or Friday. – Те ще са тук или в понеделник или в петък. 
  • either + singular verb – винаги глаголът е в единствено число дори когато съществителното е в множествено.
   Either of the hotels was good. – И единият и другият хотел бяха добри. 
  • еither без съществително
   What would you like, water or soda? – Either is fine.
   Какво ще желаете – вода или сода? – И едното и другото са добре. 
 2. Neither означава “нито един”. Той прави изречението отрицателно, а в английския не може да има двойно отрицание, затова винаги е следван от положителен глагол.
  Употреба:

  • neither-nоr /нито-нито/
   Neither the sun nor the cold are good for you. – Нито слънцето нито студа са добри за теб.
  • neither + singular verb – и тук глаголът е в единствено число Neither of the hotels was good. – Нито един хотел не беше добър.
  • neither без съществително
   What would you like, water or soda? – Neither of them.
   Какво ще желаете – вода или сода? – Нито едното от тях.  

Изразяване на съгласие с either и neither

И с двете местоимения може да се изрази съгласие. Но бъдете внимателни в употребата им! Както вече видяхме neither прави изречението отрицателно. затова е логично да го използваме, когато потвърждавам нещо негативно, например:
I don’t like him. – Не го харесвам.
Neither do I. – Нито пък аз.

Either също може да бъде използвано за потвърждение, дори когато става дума за нещо негативно. Но за да стане това трябва да използвате отрицателна частица, а еither ще отиде в края на изречението. Например:
I don’t like him. – Не го харесвам.
I don`t like him, either. – Аз също не го харесвам.

Употреба на None

None означава “никой” или “нито един”. Употребяваме го когато говорим за две неща. Както при neither след него глаголът е в единствено число положителна форма, за да се избегне двойното отрицание.
Употреба:

 • How many cars do you have? – None. – Колко коли имаш? – Нито една./Николко.
 • How many of the students is here? – None of them is here. – Колко от учениците са тук? – Нито един от тях не е тук.

Both

Both използваме го отново, когато говорим за две неща. Означава “и двамата”, “ и двете”, а след него глаголът винаги е в множествено число. С него може да използвате обособена част в изречението, за да поясните кои са обектите или субектите.
Употреба:

 • Both she and her brother are blond. – И двамата, тя и нейният брат, са руси.
 • Who passed the exam? –Both. – Кой взе изпита? – И двамата. 

Ако искате да научите повече и за останалите неопределителни местоимения като Some – Any; Few – A few; Little – A little; All (of) – Most (of), запишете се на курс в Езикова школа “Омега”

 

© 2020 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg