Непряка реч в английския език – какво е добре да знаем

Непряка реч в английския език - какво е добре да знаем — изображение

Умението да преобразуваме пряката в непряка реч е базово във всеки език. Да предадем нечии други думи, желания, заповеди или въпроси, често е от съществено значение за контекста на нашите собствени изказвания и действия. Затова днес ще набележим някой от основните правила, които да спазвате, когато преобразувате пряка в непряка реч на английски.  

Правила за използване на непряка реч

Редно е първо да направим разграничението между пряка /Direct/ и непряка реч /Indirect / Reported Speech/. Пряка е всяка реч, която възпроизвежда точно изказването на своя автор. Непряката е тази, която не е възпроизведена дословно, а само по смисъл, в контекста на авторовото изказване. 

Тоест, всеки път, когато искате да предадете чуждо изказване или свои думи, казани по-рано, или да преразкажете някакъв текст използвате непряка реч. Чрез непряката реч може да преразкажете например изказване на политик, в разговор, в който дискутирате на някаква обществена тема. Може да преразкажете молба или настояване на свой близък или приятел, като мотив за някакво ваше действие и така нататък. 

Как чисто граматически се формира непряката реч – ето няколко прости правила:

Съгласуване на времената

Най-лесно е да запомните, че когато трансформирате някакво изказване в непряка реч връщате времето в него с едно назад.

 • Present Simple → Past Simple: I live in … → I lived in …
 • Present Continuous → Past Continuous: I am living → I was living 
 • Present Perfect → Past Perfect: I have lived → I had lived 
 • Present Perfect Continuous → Past Perfect Continuous: I have been living → I had been living 
 • Past Simple → Past Simple/Past Perfect: I lived → I had lived 
 • Past Continuous → Past Perfect Continuous: I was living → I had been living
 • Past Perfect → Past Perfect: I had lived → I had lived 
 • Past Perfect Continuous → Past Perfect Continuous: I had been living → I had been living 
 • Future Simple → Future in the Past: I will live → I would live 
 • Future Continuous → Future Continuous in the Past: I will be living → I would be living 
 • Future Perfect → Future Perfect in the Past: I will have lived → I would have lived
 • Future Perfect Continuous → Future Perfect Continuous in the Past: I will have been living → I would have been living

Модални глаголи

Модалните глаголи най-често участват във въпросителни изречения, учтиви въпроси и молби. но е важно да запомните начина по който те се трансформират при превръщането на тези изречения в Indirect Speech.

 • Will, Would, Shall  → Would
 • Can, Could  → Could
 • Should  → Should
 • May, Might  → Might
 • Must  → Must/Had to
 • Have to  → Had to

Време и място

Съвсем не маловажна подробност е как се трансформират времевите и пространствени маркери при преминаване от Direct към Indirect Speech. Ето няколко примера:

 • today → that day
 • yesterday  → the day before
 • the day before yesterday → two days before
 • tomorrow → the next/following day
 • the day after tomorrow  → in two days time/ two days later
 • next week/month/year  → the following week/month/year
 • Last week/month/year → the previous/week/month/year
 • ago → before
 • this (for time) → that
 • this/that (adjectives) → the
 • here → there

Видове изречения и въпроси

След като вече знаете как се съгласуват времената и модалните глаголи, нека видим и още някои особености при трансформацията на различните видове изречения.

 1. Разказни изречения
  За да предадем нечии думи, съобщително изказване, освен да трансформираме времето и въвеждаме изречението със съюза that /че/. Например:

  • She says to me: „I am leaving tomorrow“
  • She said, that she was leaving the next day.
 2. Общи въпроси
  Това са въпросите, които се образуват със спомагателен глагол в съответното време. Най-често на тях може да бъде отговорено само с Да или Не. Когато трансформираме такова изказване в непряка реч, въпросът се въвежда със съюза “if” или “whether”.

  • “Are you free tonight?”, he asked
  • He asked me if I was free that night.
  • “Did you go to the cinema yesterday?”, she asked
  • She asked if I went to the cinema the previous day.
 3. Специални въпроси
  Тоест тези при които използваме въпросителна дума и изискват конкретен отговор. Тук въпросът се въвежда с въпросителната дума в него, като след нея словореда се обръща в прав, например:

  • “Where do you live?”, my colleague asked me
  • My colleague asked me where I lived.
  • “Which is your favourite colour?”, my friend asked
  • My friend asked me which my favourite colour was.
 4. Повелителни, заповедни изречения
  В непряката реч те се въвеждат с инфинитивна конструкция:

  • He says: „Will you open the window?“
  • He tells me to open the window.

Ако трябва да обобщим – преминаването от пряка в непряка реч не е трудно, но е нужно да запомните трансформацията на времената, модалните глаголи и някой особености при въвеждането на различните изречения и словореда. Но ако разчитате, че може да се справите само като се опитвате да запаметите скучните таблици, едва ли ще постигнете голям напредък. Както при всеки друг компонент от английския и тук трябва предимно практика. Заредете се с търпение и желание за упражнения. А ако искате да работите с професионални преподаватели, които ще ви насочват и коригират, Езикова школа “Омега” е идеалното място за вас. Всички наши курсове залагат на практиката на всеки един елемент от езика, с достатъчно и разнообразни упражнения. 

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg