Немски – запознайте се с падежите!

Немски – запознайте се с падежите

Много хора изпитват страх да пристъпят към изучаването на немски език именно заради падежите в него. Като всяка друга част на граматиката обаче и те имат своя логика. Дори никога да не сте говорили език, който борави с падежна система, не бива да се отчайвате още преди да сте опитали. Затова решихме днес да ви запознаем в падежите в немския и да разсеем съмненията ви, че научаването им е невъзможно.

Именителен падеж (Nominativ)

Това е най-лесният падеж, защото формата му е основната /речниковата/ форма на всички именни части на речта – съществително, прилагателно, местоимение, числителни. Наричат го още Werfall, защото отговаря на въпросите кой? (wer?) за одушевени и какво? (was?) за неодушевени предмети.

Основната употреба на Nominativ е при имената, които са субект на речта, тоест извършват действието. Например: Die Ärztin kommt später. – Лекарят дойде по-късно.
Може да бъде използван и като приложение към субекта – Moskau, die russische Hauptstadt, ist eine der schönsten Städte der Welt. – Москва, столица на Русия, е един от най-красивите градове в света.

Важно е да се отбележи, че има глаголи, които изискват употребата му заедно със съюзите wie, als. Такива са aussehen (изглеждам), sich ausgeben als (представям се за), sich benehmen wie (държа се като), dienen (D) als (служа като), sich erweisen als (оказвам се), gelten als (минавам за, считам се за), sich zeigen als (показвам се/проявявам се като) и някои други.

Винителен падеж (Akkusativ)

Отговаря на въпросите wen? (кого) за одушевени  и was? (какво?) за неодушевени предмети. При него има и още един въпрос – wohin? (на) къде?), като в тези случаи съществителното, което е във винителен падеж е в ролята на обстоятелство в изречението. Тоест, от синтактична гледна точка това е прякото допълнение.

Едно от най-важните неща при Akkusativ, че има два вида глаголи, които се употребяват с него. Така наречените едновалентни изискват само и единствено винителен падеж. Двувалентните обаче, тоест тези които имат два обекта, изискват винителен и родителен, или винителен и дателен.

Към първата група спадат: lesen (чета), trinken (пия), essen (ям), bauen (строя), angehen (касая се, имам отношение), kennen (зная),  lieben (обичам) и много други. За да не допускате грешки обаче, трябва да научите кои са двувалентните глаголи.

Лесно ще се ориентирате кога трябва да използвате Akkusativ, ако научите и предлозите, които го изискват: bis (до), durch (през, чрез), für (за), gegen (против, около), ohne (без), pro (в), um (около), entlang (покрай), wider (против, въпреки).

Родителен падеж (Genitiv)

Използва се за изразяване на притежание. Най-честата му употреба е в конструкцията съществително + съществително: die Kleider des Kindes (дрехите на детето). Такива съществителни отговарят на въпроса чий? (wessen?). просто запомнете, че второто съществително е винаги в родителен падеж.

Когато говорим за Genitiv трябва да обърнем внимание на образуването на формите за мъжки и среден род: обикновено те получават окончания –s (-es): Geburtstag meines Vaters (рождения ден на моя баща).

Дателен падеж (Dativ)

Това е непрякото допълнение и отговаря на въпросите wem? (кому?), wo? (къде?) wann? (кога?). Този обект участва в действието като негов адресат:. “Ich habe meiner Frau einen Ring gegeben. – Дадох на жена ми един пръстен.”

Съществуват редица глаголи, които изискват датив: gehören (принадлежа), gehorchen (подчинявам се), gefallen (харесвам), vertrauen (доверявам се), gratulieren (поздравявам някого), zuhören (внимателно слушам някого), zusehen (гледам някого.), ähneln (приличам на) и др.

Dativ се използва и след определени съюзи. Такива например са: aus (из, от), bei (в, при), entgegen (напротив, въпреки), gegenüber (срещу, спрямо, по отношение на), mit (със), nach (в, към), seit (от), von (от), zu (към, на, в).

Когато става дума за падежи, едно от най-важните неща е да запомните как се променят определителния и неопределителния член спрямо тях. Ето две кратки таблички, които ще ви помогнат:

 

Окончания за неопределителния член
Мъжки род Женски род Среден род Мн. ч.
Номинатив ein eine ein -eine
Акузатив einen eine ein -eine
Датив einem einer einem -einen
Генитив eines einer eines -einer

 

 

Определителен член
Мъжки род Женски род Среден род Мн. ч.
Номинатив der die das die
Акузатив den die das die
Датив dem der dem den
Генитив des der des der

 

Но не забравяйте, всичко това е само кратък преглед на падежната система в немския език. Повече за нашите курсове по немски може да видите тук – https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/nemski-ezik/

Ако искате да се научите да пишете и говорите свободно на немски – свържете се с нас – тел.: 02/423 21 21; моб.: 0878 566 537; email: office@omegals.bg