Конструкцията и реда на думите на английско изречение

Конструкцията и реда на думите на английско изречение — изображение

Често сме казвали, че езикът не е просто набор от думи и правила, а цялостна система, в която всеки отделен елемент е важен за целия смисъл на това, което казваме. Имали сме поводи да обръщаме внимание на доста части на речта, но днес ще се спрем на словореда, който не бива да бъде подценяван особено в английския език. 

Стандартен ред на думите

На английски съобщителното изречението започва с подлог /субект/, следван от сказуемо /глагол/ и допълнение /обект/. Формулата изглежда така: Subject + Verb + Object
The dog (subject) drinks (verb) water (object).
Важно е да запомните тази структура и да не се опитвате да променяте словореда излишно. Това не само ще ви спести недоразумения в разговор, но и ще ви помогне да съставите бързо и лесно други типове изречения като отрицателно или въпросително. Ето как:

 1. Отрицателно изречение
  Тук основната структура се запазва, като между подлога и сказуемото вмъкваме спомагателен глагол, например:

  • I am (subject) not (auxiliary verb)  alone (verb) today (object) .
 2. Въпросително изречение
  Основното което трябва да запомните при въпросите е, че спомагателния или модалния глагол стоят в началото на изречението, което след тях следва модела на съобщително изречение, тоест:

  • Are (auxiliary verb) you (subject) wearing (verb) a jacket (object)?

Поставете прилагателни в изречението

Също като в българския прилагателните /Adjectives/ имат функцията на пояснения към съществителни имена, които в структурата на изречението може да изпълняват ролята на подлог или допълнение. И отново като в нашия език, в английския те стоят непосредствено пред съществителното, което поясняват. Тоест, към основната формула Subject + Verb + Object просто добавяте Adjectives където е необходимо, например: 

The  brown (adjective) dog (subject) drinks (verb) cold (adjective) water (object).

Въпреки че се случва рядко, възможно е пред съществителното да има повече от едно прилагателно, които го описват. Английският език изисква те да бъдат подредени в определен ред според няколко критерия – член, мнение, размер, възраст, форма, цвят, произход, материал, цел. Тоест, ако съществителното има член /the, a, an/ то той стои най-отпред, а непосредствено преди съществителното е прилагателното, което го описва по цел, например:
The silly young American boy took the old brown sleeping bag.

Мястото на наречията в изречението

Наречието /Adverb/ и в английския е самостойна, неизменяема част на речта, която най-често посочва признаците на глаголите, уточнява обстоятелствата, при които протича действието. Ако прилагателното описва само съществителни, то наречието може да пояснява глагол, прилагателно, друго наречие или дори цялото изречение като дава повече информация за това как се върши действието откъм време, степен или начин.
Като всеки пояснител и наречието най-често стои възможно най-близо до частта, която пояснява. И все пак, обърнете повече внимание на тази част на речта, защото е по-специфична, например – никога не стои между глагол и допълнение. 

Къде стои наречието:

 1. Преди подлога в началото на изречението
  Today (Adverb) I saw my sister for the first time.
 2. След допълнението в края
  I was happy to meet him too (Adverb).
 3. В средата на изречението преди или след глагола
  My mother often (Adverb) drinks coffee in the morning.
  The cat is playing loudly (Adverb) on the floor.
  The cat has almost (Adverb) eaten the mouse.

Условни изречения

Те са изреченията, чрез които се изразява действие, чието осъществяване зависи от някакви условия. Това най-общо се нарича условно наклонение и то е 5 вида в английския език. Тук няма да разглеждаме същността на наклоненията, а ще обърнем внимание на начина по който се конструират условните изречения, независимо от действието, което изразяват. Най-често те започват с “If” /ако/ и това е частта, която задава условието, при което действието може да бъде изпълнено, например: 

If I had enough money, I would buy a car.
Изречението задаващо условието с  “If” е подчинено и след края му, то се отделя от главното със запетая. Ако обаче изречението е конструирано с инверсия, тоест започва с главното и след него е подчиненото изречение с “If”, тогава двете не се отделят със запетая.

 

Правилата по-горе само маркират основните принципи на словореда в английския език. Има още много тънкости, които ще ви помогнат не просто да говорите и пишете вярно, но и да звучите изискано и адекватно във всяка среда. А най-лесният начин за това е да се запишете на курс. Възползвайте се от професионализма на преподавателите от Езикова школа “Омега” и подберете курс по ваша мярка!

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg