Как бързо да запомним числата в английски език

Как бързо да запомним числата в английски език - изображение

Да научите числата на даден език е едно от първите неща, които трябва да направите, когато започнете обучението си по него. Това често може да е доста стресиращо, защото логиката на образуването им може да е доста различна от тази в родния ви език. Днес ще се концентрираме върху английския и неговите числа. 

От 0 до 12

Вероятно вече се питате защо не до 10? Обикновено, цифрите от 0 до 10 във всеки език просто трябва да се запаметят. Те са основата, на която след това се образуват всички останали числа следвайки някакви правила. В случая с английския обаче, трябва да научите как се пишат и произнасят и следващите две цифри – 11 и 12. Това е така, защото те се образуват различно от останалите числа между 10 и 20. 

Но, нека започнем с първата десетка – ето как се изписват и изговарят цифрите на английски:

 • 0 – nought [nɔːt], zero [‘zɪərəu]- нула 
 • 1 – one [wʌn] – едно
 • 2 – two [tuː] – две
 • 3 – three [θriː] – три
 • 4 – four [fɔː] – четири
 • 5 – five [faɪv] – пет
 • 6 – six [sɪks] – шест
 • 7 – seven [‘sev(ə)n] – седем
 • 8 – eight [eɪt] – осем
 • 9 – nine [naɪn] – девет
 • 10 – ten [ten] – десет.
  • 11 и 12 – просто ги запомнете без да се стараете да мислите за правилата:
 • 11 – eleven [ɪ’lev(ə)n] – единадесет
 • 12 – twelve [twelv] – дванадесет

От 13 до 19 и окончанието teen

Ето тук включваме първото правило – числата от 13 до 19 се образуват като към съответната цифра от 3 до 9 се прибави окончанието teen:

 • 13 – thirteen [θɜː’tiːn] – тринадесет
 • 14 – fourteen [ˌfɔː’tiːn] – четиринадесет
 • 15 – fifteen [ˌfɪf’tiːn] – петнадесет
 • 16 – sixteen [ˌsɪk’stiːn] – шестнадесет
 • 17 – seventeen [ˌsev(ə)n’tiːn] – седемнадесет
 • 18 – eighteen [ˌeɪ’tiːn] – осемнадесет
 • 19 – nineteen [ˌnaɪn’tiːn] – деветнадесет

Внимание! Вероятно вече сте забелязали, че при някой от числата настъпват промени в първата част на съчетанието, тоест в цифрата, към която е добавена наставката. постарайте се да запомните тези промени още докато ги учите, за да не допускате неприятни грешки в бъдеще:

 • при 13:  „three“ се изменя на „thir“.
 • при 15:  (five) съгласната „v“ се променя на „f“, а буквата „e“ изчезва.
 • при 18:  вместо да се получи „tt“, след добавянето към „eight“  на суфикса „teen“, то всъщност остава само едно.  

Бонус съвет! 

Много по-лесно ще ви е да запомните наставката, с която се образуват тези числа, ако знаете, че освен окончание, тя има и самостоятелно значение. Думата „teen“, означава  човек на възраст от 13 до 19 години. От тук е дошла думата teenager – компилация от teen [tēn] и age [āj] – на български – тийнейджър. 

Десетиците от 10 до 90

Кръглите числа

Тук нещата стават още по-лесни просто към цифрите от 2 до 9 прибавяте окончанието „ty“. Още по-лесно да ги запомните ще е като знаете, че и тук, както в горната категория остават промените в правописа. 

 • 20 – twenty [‘twentɪ] – двадесет
 • 30 – thirty [‘θɜːtɪ] – тридесет
 • 40 – forty [‘fɔːtɪ] – четиридесет
 • 50 – fifty [‘fɪftɪ] – петдесет
 • 60 – sixty [‘sɪkstɪ] – шестдесет
 • 70 – seventy [‘sev(ə)ntɪ] – седемдесет
 • 80 – eighty [‘eɪtɪ] – осемдесет
 • 90 – ninety [‘naɪntɪ] – деветдесет

Числата между десетиците

Ако сте научили всичко до тук, значи сте напълно готови да броите без проблеми до 100. Защото числата между десетиците се образуват, както и в българския – просто към десетицата добавите съответната цифра. В английския дори е по-лесно, защото няма свързващ съюз, какъвто е “и” в българския. На негово място се появява дефис, тоест чертичка, която отделя двата компонента на числото. Няма да изброяваме тук всички числа от категорията, но ето няколко примера:

 • 23 – twenty – three – двадесет и три
 • 44 – forty – four – четиридесет и четири
 • 99 – ninety nine – деветдесет и девет.

Стотици,  хиляди и милиони

Тук единственото, което трябва да запомните е, че hundred [‘hʌndrəd] е 100, thousand [‘θauz(ə)nd] – 1000, а million [ˈmilyən] е милион. Образуването на производните им е много лесно, просто поставяте съответната цифра преди hundred, thousand или million. В английски числата не се променят по род, няма падежи, затова те са неизменяеми:

 • 100 – (one) hundred [wʌn] [‘hʌndrəd] – сто
 • 200 – two hundred [tuː  ‘hʌndrəd]  – двеста
 • 300 – three hundred [θriː  ‘hʌndrəd]  – триста
 • 400 – four hundred [fɔː  ‘hʌndrəd]  – четиристотин
 • 500 – five hundred [faɪv  ‘hʌndrəd]  – петстотин
 • 600 – six hundred [sɪks  ‘hʌndrəd]  – шестстотин
 • 700 – seven hundred [‘sev(ə)n  ‘hʌndrəd]  – седемстотин
 • 800 – eight hundred [eɪt  ‘hʌndrəd]  – осемстотин
 • 900 – nine hundred [naɪn  ‘hʌndrəd]  – деветстотин
 • 1000 – one thousand [wʌn] [‘θauz(ə)nd] – хиляда.
 • … В този ред, без особени затруднения, може да продължите да броите до колкото искате. 

Числата между стотици,  хиляди и милиони

Тук нещата се случват по начин доста близък до българския. Ако искате да кажете, например, 103, то точно както в родния ни език трябва да използвате за връзка между стотицата и цифрата съюзът “и” – съответно “and” на английски. Тоест 103 се пише и произнася така:  one hundred and three – [wʌn] [‘hʌndrəd] [and] [θriː]. Правилото с вмъкването на свързващия съюз “and” важи, когато добавяме към стотицата, хилядната или милиона цифрите от 1 до 10, плюс десетиците от 20 до 90. 

Когато обаче добавяме двуцифрени числа от тези между десетиците, например 23, свързващият “and” изчезва и към стотицата, хилядната или милиона просто се добавя съответното двуцифрено число: one hundred twenty-three – [wʌn] [‘hʌndrəd] [‘twentɪ] [θriː]. 

© 2020 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg