Търсене
Close this search box.

Английски език – граматика

Английски език - граматика - изоображение

Когато говорим за английската граматика първото, за което се сещате, вероятно са времената. Днешният ни поглед към темата обаче, ще се фокусира извън тях, за да поговорим за частите на речта и изключително важните предлози и съюзи. 

Части на речта

Изучаването на всеки език стартира от запознаването с частите на речта му. За начинаещите трябва да поясним, че това са класове думи, обединени от общо значение и граматически свойства. В английския те се делят на главни и второстепенни. 

 1. Главни
  • verb /глагол/
   Означава действие или състояние. Основната му форма е инфинитивната. Променят формата си според граматическата категория време.
  • noun /съществително име/
   Означават конкретни или абстрактни понятия, лица и предмети. В английския те притежават число. Обърнете внимание, че съществителните имена не се променят по род, въпреки че някои думи са запазили тази категория. Например, думата ship може да бъде срещната като she. Както и някои названия на градове.
  • adverb /наречие/
   Неизменяема част на речта, която уточнява обстоятелства около действието. Има много категории наречия в английски език и в зависимост от ролята им в изречението, се сменя и тяхната позиция. Някои наречия се използват, за да засилят степента на прилагателното: absolutely amazing.
  • adjective /прилагателно име/
   Означава признак, качество или свойство на предметите или лицата. В английския те не се съгласуват по род и число. Думите my, your, his, etc. също са прилагателни в английски, т.нар. possessive adjectives.
  • pronoun /местоимение/
   Самостойна изменяема част на речта, която замества имената в изречението. Думите this, that, these, those съща са местоимения в английски език по подобие на български.
 2. Второстепенни
  • preposition /предлог/
   Служебна дума, изразяваща отношението на съществителното или местоимението към другите думи в изречението.
  • conjunction /съюз/
   Служебни думи, които свързват думи и фрази в простите изречения и прости изречения в сложното изречение.
  • interjection /междуметие/
   Неизменяеми части на речта, които служат за изразяване на възклицания, чувства или звуци.
  • numeral /числително име/
   За дати в английски използваме first, second, third, etc., но също и за да отбележим приемственост при владетелите Charles the Second, Henry the eight.
  • particle /частица/
   Частиците участват в състава на фразовите глаголи. Например, take up, turn off, etc.

Предлози и съюзи

Те са служебни думи, които най-общо казано служат за връзка между думите в изречението или на простите изречения в сложното. Точно тази им роля ги прави едни от най-важните градивни елементи на изказването, защото посочват връзките и отношенията между вършителя, действието и потърпевшия от него. 

 1. Предлози
  Важно е да отбележим, че често буквален превод от английски на български е невъзможен. Това създава доста затруднения при избора на предлог и за начинаещите и за напредналите с езика.  Най-общо можем да ги разделим на 4 категории – пространствени, времеви, причинни и целеви. Но най-добрият съвет е – учете употребата им с примери и често използвани фрази, защото един и същ предлог може да попада в две от категориите, например “in”: 

  1. за време – в изрази за месеци, сезони, част от деня, година
   in August / in winter
  2. за място –  в стая, сграда, улица, град, държава, кола, такси
   in the kitchen, in London, in the car
 2. Съюзи
  1. Coordinating Conjunctions /съчинителни/ – те свързват думи, фрази и части от изречението, които не зависят едни от други. Например:
   and, but, or, yet, for, nor, so.
  2. Subordinating Conjunction /подчинителни/ – свързват допълнителното изречение с главното и уточняват подчинителния характер помежду им. Например:
   When she read the book, she locked it in her desk. — Когато прочете книгата, тя я заключи в бюрото си.

Употреба на some и any

Те са неопределителните местоимения, които като останалите от този клас  нямат точен еквивалент на български език. Обръщаме внимание на две от най-често употребяваните, чиято употреба често се греши от изучаващите английски. 
 1. Some – употребява се в положителни, разказни изречения и се превежда като “няколко” или “малко”, например: 
  • I have some books.
  • /Имам няколко книги./
  • There is some milk in the bottle.
  • /Има малко мляко в бутилката./
  • Можем да го употребим и във въпросителни изречения, като вид покана, учтивост, например: 
  • Would you like some coffee?
  • /Искаш ли малко кафе?/
 2. Any – употребява се във въпросителни и отрицателни изречения и се превежда като “никакво”, “някакво” или “малко”, например:
  • Are there any books on the table?
  • /Има ли някакви книги на масата?/
  • Is there any ketchup?
  • /Има ли някакъв кетчуп?/

Образуване на множествено число

В английския това е сравнително лесно и има точни правила за всички случаи. Най-често множественото число се образува като се добавя окончанието “-s” в края на думата, например:

 • boy – boys /момче – момчета/
 • girl – girls /момиче – момичета/
 • Ако думата завършва на -s; -ss; -x; -ch; -tch; -sh – тогава окончанието за множествено число е “-es”:
 • gas – gases /газ – газове/
 • fox – foxes /лисица – лисици/
 • watch – watches /часовник – часовници/
 • Когато съществителното завършва на -y след съгласна, в множествено число -y → i + es, освен в случаите, когато  -y е след гласна:
 • lady – ladies /дама – дами/ но play – plays /място-места/

Когато съществителното завършва на -f или -fe, в множествено число f → v + es

 • shelf – shelves /шкаф – шкафове/
 • knife – knives /нож – ножове/

Когато съществителното завършва на -o, тогава окончанието отново е “-es”

 • tomato – tomatoes /домат – домати/

Съществуват и така наречените Неправилни съществителни, които не образуват множественото си число по изброените вече начини. В някой от тях промяната не е в окончанието, а в самия корен на думата, например: 

 • man – men /мъж – мъже/
 • woman – women /жена – жени/
 • child – children /дете – деца/
 • tooth – teeth /зъб – зъби/

А някои съществителни имат форма само за единствено или само за множествено число, например: 

 • sheep – овца, овце
 • fish -риба, риби
 • clothes – дрехи
 • stairs – стълби

Надяваме се тази кратка лекция да ви е била полезна, но тя със сигурност не изчерпва тази част от английската граматика. Ако искате да научите повече за частите на речта и правилната им употреба – включете се в някой от курсовете на Езикова школа “Омега”. Разберете повече информация за нашите онлайн курсове по английски език  или да научите директно от нас, като ни се обадите на +359 878 566 537 или 02/423 21 21

Изпратете бързо запитване